Čistý produkt prírody.

- dojčenecká pramenitá voda v galónoch voda prechádza len mechanickou filtráciou, žiadny iný zásah do úpravy vody
- nižší obsah rozpustných látok (190 mg/l)
- celková mineralizácia (205 mg/l)
- optimálny pomer vápnika a horčíka
- nízky obsah dusičnanov a dusitanov
- minimálny obsah sodíka
- prospešné mierne zásadité pH (7,5)

Voda dôležitá pre všetkých vrátane najmenších.
Napríklad len materské mlieko obsahuje 88% vody.


Skúšku vykonalo akreditované laboratórium EL spol. s r.o. (Reg. No. 038/S-025) Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, dňa 20.1.2015


Anióny mg/l  Katióny mg/l 
SO42 26,3 Ca2+ 

45,9

NO3-               9,4 Mg2+  8,80
NO2-               < 0,01 Na+    4,31
F-        0,08 NH4+  < 0,01
HCO3- 99,5    K+ 0,84
Cl- < 2    


Celkové rozpustné látky 190

Vhodná pri diéte s nízkym obsahom sodíka.Produkty